હોનરેરી નાયબ સુબેદાર અને એમ.એ.સી.પી. નાયબ સુબેદાર રેન્કના હવાલદારોના સંતાનોને કે.એસ.બી. તરફથી સ્કોલરશીપ આપવામાં આવશે

ઈન્ટેગ્રેટેડ હેડક્વોર્ટર અને મીનીસ્ટ્રી ઓફ ડીફેન્સ તરફીથી મીલીટરીમાંથી નિવૃત્ત થઈ આવેલા હવાલદાર રેન્કના માજી-સૈનિકોના સંતાનોને સ્કોલરશીપ આપવામાં આવશે.  
 જે સૈનિકોને નિવૃત્તિ વખેત હોનરેરી નાયબ સુબેદાર અને એમ.એ.સી.પી. નાયબ સુબેદારથી સન્માનીત કરવામાં આવેલા હોય તેઓના સંતાનો પણ હવે કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ, નવી દિલ્હી તરફથી આપવામાં આવતી સ્કોલરશીપ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. જે જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, મહેસાણાની અખબાર યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. 
THANK YOU FOR VISIT

Leave a Comment