અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીનું જાહેરનામું, પાટણ જિલ્લાના તમામ શહેરી તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં હથિયારબંધી ફરમાવાઇ

નોવેલ કોરોના વાયરસ અનુસંધાને તેમજ રાજકીય સંગઠનો, સંસ્થાઓ, વ્યક્તિ સમુહો તથા અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી એન.ડી.પરમાર દ્વારા જાહેર સુલેહશાંતિનો ભંગ ન થાય તેમજ કાયદો અનેસરકારશ્રી દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો થતા હોઈ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પાટણની દરખાસ્તને ધ્યાને લઈ
વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાઇ રહે તે સારૂ સાવચેતીના પગલાં તરીકે વિવિધ પ્રતિબંધ મુકવામાં
આવ્યા છે.
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ ની કલમ-૩૭(૧) મુજબ મળેલી સત્તાની રૂએ અધિક
જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી એન.ડી.પરમાર દ્વારા પાટણ જિલ્લાના તમામ શહેરી તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તા.
૦૧/૦૭/૨૦૨૦ ના ૦૦-૦૦ કલાકથી તા. ૩૧/૦૭/૨૦૨૦ના રોજ ૨૪-૦૦ કલાક સુધી બંને દિવસો
સુદ્ઘાંત નીચે મુજબના કૃત્યો કોઇપણ ઇસમને નહીં કરવા ફરમાન કરાયું છે.
જે મુજબ શસ્ત્રો, તલવાર, ભાલા, ચપ્પુ, લાકડી અથવા શારીરિક ઇજા પહોંચાડી શકાય તેવા
સાધનો કે હથિયારો સાથે રાખી ફરવાનું કે એકઠા કરવા સામે, જલ્‍દી સળગી ઉઠે તેવા પદાર્થો
બનાવવાની કે એકઠા કરવાની કે સાથે રાખી ફરવાનું કે કોઇપણ સરઘસમાં જલતી અથવા પેટાવેલી
મશાલો લઇ જવાનું, પથ્થર અથવા પથ્થર જેવા પદાર્થો અથવા હથિયાર અગર ફેંકી શકાય તેવા
સાધનો સાથે રાખી ફરવાનું કે એકઠા કરવાનું, જુસ્સાદાર ભાષણ કરવાનું કે, નનામીઓ કે પૂતળા
કાઢવાનું કે, ચાળા પાડવા કે અસભ્યતા પ્રેરે અગર નીતિનો ભંગ કરેલ તેવા ચિત્રો તૈયાર કરવાનું
પ્રદર્શિત કરવા સામે, ધાર્મિક કે સામાજિક લાગણી દૂભાય તેવા સુત્રો પોકારવા સામે, અપમાન કરવાનું
કે જાહેર કરવાના ઇરાદાથી જાહેરમાં બિભત્સ સુત્રો પોકારવાનું, અશ્લીલ ગીતો ગાવાનું કે ટોળામાં
ફરવાનું, માણસનું મડદું આકૃતિ અગર પ્રતિમા પ્રદર્શિત કરવા સામે, નીતિનો ભંગ કરે તેવું ભાષણ
કરવાનું, વાણી ઉચ્ચારવાનું, નીતિનો ભંગ થાય તેવા હાવભાવ કરવા તેવી ચેષ્ટાઓ કરવાની તથા
ચિત્રો, પત્રિકાઓ અથવા પ્લેકાર્ડો તૈયાર કરવા કે ઉપયોગ કરવા સામે મનાઇ ફરમાવી છે.
આ હુકમના કોઈપણ ખંડનો ભંગ અગર ઉલ્લંઘન કરનાર શખ્સ ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-
૧૯૫૧ની કલમ-૧૩૫(૧) હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર થશે. પોતાની ફરજ અંગે ઉપરી અધિકારીના હુકમ
પ્રમાણે હથિયાર રાખવા પડતા હોય તેવા સરકારી કર્મચારીઓને, જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, પાટણ, અધિક
જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, પાટણ, સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, પાટણ/રાધનપુર/સમી/સિધ્ધપુર, જિલ્લા
પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પાટણ, વિભાગીય પોલીસ અધિકારીશ્રીઓ, એકઝીકયુટીવ મેજીસ્ટ્રેટશ્રીઓ તથા
કોઇ પોલીસ અધિકારીશ્રીએ શારીરિક અશકિતના કારણે લાકડી અગર સોટી રાખવાની પરવાનગી
આપી હોય તેવા ઇસમોને આ હુકમ લાગુ પડશે નહીં.
THANK YOU FOR VISIT

Leave a Comment